A A A A A A
ผู้เขียน หัวข้อ: รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยา  (อ่าน 7277 ครั้ง)

ออฟไลน์ จู-จิราพร

 • http://thammasatu-com.hi5.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5274
  • MSN Messenger - ju-jirapon@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.thammasatu.com
  • อีเมล์
รายพระนาม จุลศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช รวมปีครองราชย์
 (2) ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1, 20 ปี)
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 712-731 1893-1912 1350-1369 20 ปี
2 สมเด็จพระราเมศวร 731-732 1912-1913 1369-1370 ครั้งที่1 ไม่ถึง 1 ปี
 (3) ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1, 18 ปี)
1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 732-750 1913-1931 1370-1388 18 ปี
2 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) 750 1931 1388 7 วัน
 (2) ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2, 21 ปี รวม 41 ปี)
3 สมเด็จพระราเมศวร 750-757 1931-1938 1388-1395 ครั้งที่2 7 ปี
4 สมเด็จพระรามราชาธิราช 757-771 1938-1952 1395-1409 14ปี
 (3) ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2, 160 ปี รวม 178 ปี)
3 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) 771-786 1952-1967 1409-1424 15 ปี
4 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 786-810 1967-1991 1424-1448 24 ปี
5 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 810-850 1991-2031 1448-1488 40 ปี
6 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 850-853 2031-2034 1488-1491 3 ปี
7 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐา) 853-891 2034-2072 1491-1529 38 ปี
8 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) 891-895 2072-2076 1529-1533 4 ปี
9 พระรัษฎาธิราช 895 2076 1533 4 เดือน
10 สมเด็จพระไชยราชาธิราช 895-908 2076-2089 1533-1546 13 ปี
11 พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) 908-910 2089-2091 1546-1548 2 ปี
 ขุนวรวงศาธิราช (ไม่ได้รับการยกย่องเทียบเท่าพระองค์อื่น) 910 2091 1548 42 วัน
12 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) 910-930 2091-2111 1548-1568 20 ปี
13 สมเด็จพระมหินทราธิราช 930-931 2111-2112 1568-1569 1 ปี, การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง
4) ราชวงศ์สุโขทัย (61 ปี)
1 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) 931-952 2112-2133 1569-1590 21 ปี
2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) 952-967 2133-2148 1590-1605 15 ปี
3 สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) 967-982 2148-2163 1605-1620 15 ปี
4 พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) 982 2163 1620 ไม่ครบปี
5 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) 982-990 2163-2171 1620-1628 8 ปี
6 สมเด็จพระเชษฐาธิราช (สมเด็จพระบรมราชาที่ 2) 990-991 2171-2172 1628-1629 1 ปี
7 พระอาทิตยวงศ์ 991 2172 1629 36 วัน
 (5) ราชวงศ์ปราสาททอง (58 ปี)
1 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5) 991-1018 2172-2199 1629-1656 27 ปี
2 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6) 1018 2199 1656 2 วัน
3 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7) 1018 2199 1656 2 เดือน 17 วัน
4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) 1018-1050 2199-2231 1656-1688 32 ปี
 (6) ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (79 ปี)
1 สมเด็จพระเพทราชา 1050-1065 2231-2246 1688-1703 15 ปี
2 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) 1065-1070 2246-2251 1703-1708 5 ปี
3 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) 1070-1094 2251-2275 1708-1732 24 ปี
4 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 1094-1120 2275-2301 1732-1758 26 ปี
5 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) 1120 2301 1758 2 เดือน
6 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) 1120-1129 2301-2310 1758-1767 9 ปี, การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 1970, 07:00:00 โดย จู-จิราพร »
จู จิราพร การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง