<< Prev
วิสุทธิมรรค ๑ | วิสุทธิมรรค ๒ | วิสุทธิมรรค ๓

แก้ไขไฟล์ v1_1.txt
(แก้ไขไฟล์ล่าสุด คือ 18-Sep-2014 01:05:28.)
Next >>

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส (ปฐโม ภาโค) - หน้าที่ 1 ปญฺหาพฺยากรณวณฺณนา
สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ๑ ฯ อิติ หีทํ วุตฺตํ ฯ กสฺมา ปเนตํ วุตฺตํ ฯ ภควนฺตํ กิร สาวตฺถิยํ วิหรนฺตํ รตฺติภาเค อญฺญตโร เทวปุตฺโต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน สํสยสมุคฺฆาตนตฺถํ อนฺโตชฏา พหิชฏา ชฏาย ชฏิตา ปชา ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉามิ โก อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ อิมํ ปญฺหํ ปุจฺฉิ ฯ ตสฺสายํ สงฺเขปตฺโถ ฯ ชฏาติ ตณฺหาย ชาลินิยา เอตํ อธิวจนํ ฯ สา หิ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ เหฏฺฐูปริยวเสน ปุนปฺปุนํ อุปฺปชฺชนโต สํสิพฺพนฏฺเฐน เวฬุคุมฺพาทีนํ สาขาชาลสงฺขาตา ชฏา วิยาติ ชฏา ฯ สา ปเนสา สกปริกฺขารปรปริกฺขาเรสุ สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ อชฺฌตฺติกายตนพาหิรายตเนสุ จ อุปฺปชฺชนโต อนฺโตชฏา พหิชฏาติ วุจฺจติ ฯ ตาย เอวํ อุปฺปชฺชมานาย ชฏาย ชฏิตา ปชา ฯ ยถา ๑. สํ. ส. ๑๕/๒๐ ฯ