<< Prev
แก้ไขไฟล์ mkb2_479.txt
(แก้ไขไฟล์ล่าสุด คือ 17-Aug-2011 13:16:10.)
Next >>

ประโยค๕ - มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค) - หน้าที่ 479
ปฏิญฺญาตา มยา เอสา ยา มงฺคลตฺถทีปนี อานยิตฺวาน สารตฺถํ อเนกํ ปิฏกตฺตยา กตา สา นิฏฺฐิตา สุฏฺฐุ ปสฺสิตพฺพา หิ วิญฺญุนา ปสฺสนฺเตน อิมํ ลทฺธา เฉกตา สพฺพมงฺคเล สุตฺตาภิธมฺมวินเยสุ วิจารญาโณ สิรฺยาทิมงฺคลภิธานยุโตรุเถโร อุสฺสาหวา รจยิ พุทฺธวิรสฺส สิสฺโส มงฺคลตฺถทีปนิมิมตฺถรสาภิรามํ ฯ [๖๒๗] อิจฺจายํ นวปุรสฺส ทกฺขิณทิสาภาเค คาวุเต ฐาเน วิวิตฺเต สมฺปตฺตานํ ปสาทชนเก สุญฺญาคาเร วสนฺเตน วิเวกาภิรเตน มหุสฺสาเหน ติปิฏกธเรน สทฺธาพุทฺธิวิริยปฺปฏิมณฺฑิเตน สกปเรสํ โกสลฺลมิจฺฉนฺเตน สิริมงฺคโลติ ครูหิ คหิตนาเมน ๑ มหาเถเรน ปรเมนฺเท นวปุเร อิสฺสรสฺส ลกวฺหยราชนตฺตุโน ราชาติราชสฺส มนุชินฺทสฺส สพฺพราชูนํ ติลกภูตสฺส ปรมสฺสทฺธสฺส ปฏฺฐิตสพฺพญฺ- ญตญฺญาณสฺส พุทฺธสาสเน ปสนฺนสฺส กาเล ฉฬาสีตฺยาธิกฏฺฐสตสกฺกราเช มกฺกฏวสฺเส กตา มงฺคลตฺถทีปนี ฯ สา อนฺตรายวชฺชา สิชฺฌิตฺถ ยถา ตถา ปชายาสา สุนฺทรกา ยา สิทฺธา ภวตํ สกลาว สา อาสา ฯ ๑. สี. คาหิตนาเมน มหาเถเรน ปรมเมตฺเตน นวปุเร อิสฺสรสฺส ลงฺกาวฺหยสฺส ราชนตฺตุโน ราชาธิราชสฺส สพฺพราชูนํ ติลกภูตสฺส ปรมสทฺธสฺส ปตฺถิตสพฺพญฺญุต- ญาณสฺส พุทฺธสาสเน ปสนฺนสฺส กาเล ฉฬาสีตฺยาธิกฏฺฐสตสกฺกราเช กกฺกฏวสฺเส กตายํ มงฺคลตฺถทีปนี ฯ