<< Prev
แก้ไขไฟล์ mkt1_000.txt
(แก้ไขไฟล์ล่าสุด คือ 21-Aug-2017 11:43:39.)
Next >>

คำนำ มังคลัตถทีปนี เป็นหนังสือที่ท่านผู้รู้รับรองแล้วว่า อยู่ใน ชั้นหนังสือที่แต่งดีเยี่ยมเรื่องหนึ่ง เพราะประกอบด้วยคุณลักษณะ หลายประการ เช่นวางโครงเรื่องดี ใช้ถ้อยคำพร้อมทั้งอรรถทั้ง พยัญชนะ วิธีแต่งก็เหมาะเจาะเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดให้ เป็นหลักสูตรของ ป. ธ. ๔ และเป็นบุพพประโยค ป.ธ. ๗ นอนจากนี้ ยังมีประโยชน์ คือ เป็นเนตติของนักประพันธ์ นักเทศก์ และนักปฏิบัติ เป็นอันมาก. มีปัญหาที่น่าคำนึงอยู่ข้อหนึ่ง คือมังคลัตถทีปนีจัดเป็นหนังสือ ชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หรือเกจิอาจารย์ เพราะมังคลัตถทีปนี บรรจุไว้ทั้งอรรถกถา ทั้งฎีกา ทั้งอนุฎีกา ทั้งคำเกจิอาจารย์. ท่าน พระสิริมังคลาจารย์เป็นผู้แต่ง แต่งมุ่งแก้ความในมงคลสูตร โดย ยกบาลีในมงคลสูตรเป็นอุเทส แต่ในการแต่งแก้นั้น ที่ไหนท่าน วิจารณ์แสดงมติ ท่านก็อ้างอรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง คำเกจิอาจารย์บ้าง ประกอบกับคำของท่านเพื่อให้เป็นหลักฐาน ที่ ไหนท่านไม่แก้เองโดยตรง ท่านก็ยกปกรณ์นั้น ๆ ขึ้นเป็นคำแก้. โดย ลักษณะเช่นนี้ มังคลัตถทีปนี จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดเป็นหนังสือ ชั้นใดชั้นหนึ่งโดยเฉพาะได้ แต่ต้องนับว่าเป็นหนังสือชั้นปกรณ์พิเศษ ที่ดีเยี่ยม เป็นเกียรติอันงาม สำหรับภิกษุไทย. มังคลัตถทีปนี ที่เป็นพากย์มคธ แม้จะได้ชำระกันมาหลายคราว ก็ยังคงมีคำผิดพลาดที่คนชั้นหลังมองเห็นอยู่บ้าง แต่ความผิดพลาด นั้นแก้ไขได้ ไม่ควรยกขึ้นเป็นข้อตำหนิ. มังคลัตถทีปนี เป็นหนังสือ ที่ละเอียด มีข้อเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ควรพิจารณาอยู่แทบทั้งคัมภีร์ จึงเป็นเรื่องที่วิตกหนักใจของผู้จัดทำในพากย์ไทยอยู่ไม่น้อย ข้อยาก ลำบากทั้งหลาย ในการถ่ายจากพากย์มคธ มาเป็นพากย์ไทย มีหลาย ประการ เช่น ๑. การแปล ถือหลักว่าต้องคำนึงถึงผู้ศึกษาเป็นสำคัญ ผู้แปล ได้พยายามแปลไม่โลดโผนนัก มุ่งอรรถทางมคธให้ตรงกับไทยให้ สำนวนเรียบร้อยกะทัดรัด ไม่รุ่มร่าม แต่การแปลที่จะให้ถูกต้องตาม ลักษณะที่นิยมนั้น ก็เป็นเรื่องยากอยู่มากเหมือนกัน เพราะครูอาจารย์ ในสำนักหนึ่ง ๆ นิยมต่างกันบ้าง บางแห่งอาจแปลได้หลายนัยบ้าง เพราะฉะนั้น จึงขอให้เข้าใจว่า ที่แปลในหนังสือชุดนี้เป็นมติของ ครูอาจารย์ในสำนักหนึ่ง และโดยลักษณะหนึ่งเท่านั้น. ๒. การตรวจ ถือหลักความถูกต้องโดยอรรถพยัญชนะและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประมาณ. อนึ่ง การแปล ได้ขอให้ พระเปรียญในกองตำราบ้าง ในต่างวัดบ้าง ช่วยแปล เมื่อแปลกัน หลายรูป ถ้อยคำสำนวนก็ต้องแตกต่างกันตามความพอใจของผู้แปล เมื่อเป็นเช่นนี้ การตรวจ ก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับถ้อยคำสำนวน และอื่น ๆ ให้ลงระเบียบเดียวกัน ไม่ให้ลักลั่น แม้เช่นนั้น ก็อาจมี ที่ลักลั่นอยู่บ้าง แต่ก็จะได้แก้ไขให้เป็นระเบียบในกาลต่อไป. การลงเชิงอรรถ ถือหลักว่า ลงแต่ข้อความที่ผู้ศึกษาชั้นนี้ควร ทราบเท่านั้น. ข้อความที่ลงเชิงอรรถนั้น แบ่งเป็นส่วนข้อความรู้ อย่างหนึ่ง บอกชื่อคัมภีร์ที่มาอย่างหนึ่ง, ข้อความรู้นั้น ที่เป็นศัพท์ ทางไวยากรณ์ ก็แสดงโดยอรรถพยัญชนะ ที่เป็นศัพท์เกี่ยวกับธรรม หรือลัทธิศาสนา ก็ชี้แจงไว้เท่าที่สามารถ. คัมภีร์ที่มานั้น พึงทราบว่า คัมภีร์ใดได้พิมพ์เป็นอักษรไทยเรียบร้อยแล้ว จึงอ้างคัมภีร์นั้นบอกเล่ม เลขหน้าไว้เสร็จ ถ้าคัมภีร์ใด ยังไม่ได้พิมพ์ ก็ไม่ได้อ้าง. หลังว่าหนังสือนี้ จักเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับ ความสะดวกตามสมควร. กองตำราขอแสดงความขอบใจท่านผู้แปล แล้วมอบลิขสิทธิ์ ให้แก่มหามกุฏราชวิทยาลัย และท่านผู้มีส่วนช่วยให้หนังสือนี้สำเร็จ ทุก ๆ ท่านไว้ในที่นี้ด้วย. กองตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๕ ตุลาคม ๑๔๘๑